top of page
  • Nunatak Capital

Zmiany regulacyjne dotyczące uczestnictwa osób fizycznych w Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych

W dniu 29 września 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku („Nowelizacja”). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 27 maja 2024 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi regulujących działalność zarządzających ASI oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych („ASI”).


Zgodnie z Nowelizacją, wprowadzone zostały zmiany w zakresie możliwości traktowania osób fizycznych jako klientów profesjonalnych. Wprowadzony został następujący warunek uznania osoby fizycznej za klienta profesjonalnego dotyczący minimalnego wkładu do funduszu: „osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro” (art. 70k ust. 1 i 3 ustawy o funduszach). Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu, o którym mowa powyżej, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (art. 70k ust. 4 ustawy o funduszach).


Poniżej prezentujemy Państwu pozostałe najważniejsze zmiany zgodnie z art. 56 pkt. 4 Nowelizacji:


Informacja o treści art. 56 ust. 1-2 Nowelizacji.

„Art. 56. 1. Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a‒m ustawy zmienianej w art. 14, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej. 2. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w: 1) podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej, 3) zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej – jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 ustawy zmienianej w art. 14 oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 3. Umowy, o których mowa w art. 8a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 14, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 4. Zarządzający ASI, o którym mowa w art. 2 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 14, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy informuje inwestorów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym przez ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz stronach internetowych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych, w szczególności o treści przepisów ust. 1 i 2 oraz o treści przepisów art. 8a ust. 4 oraz art. 70k ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Informacja o treści art. 8a ust. 4 UFI w brzmieniu wprowadzonym Nowelizacją.

„Art. 8a. 1. Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2. 2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie: 1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej; 2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska. 3. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. 4. Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.”

Informacja o treści art. 70k UFI w brzmieniu wprowadzonym Nowelizacją.

„Art. 70k. 1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust.3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy. 2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760. 3. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro. 4. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału. 6. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna. 7. Przepisów ust. 3‒6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a‒m.”Comments


bottom of page